Gewasbescherming toepassen is een belangrijke taak op elk fruitteeltbedrijf. Bovendien is het niet zonder risico. De gevolgen van een slechte spuittechniek gaan vaak gepaard met opbrengstverlies ten gevolge van kwaliteitsverlies van het fruit. De moeilijkheid ligt erin dat het niet louter visueel vast te stellen is hoe goed je spuittechniek (nog) werkt. Een goede spuittechniek beoogt een zo gelijkmatig mogelijke verdeling over het hele gewas. Informatie hierover vind je op deze pagina.

Gewasbeschermingsmiddelen hebben ook een ongewenst neveneffect op het milieu. Ze zijn ontwikkeld voor bepaalde teelten en om toe te passen op percelen. Bij het correct toepassen van die middelen is er geen gevaar voor het milieu. Gewasbeschermingsmiddelen die dan op de bodem terechtkomen, worden afgebroken door het micro-bacterieel leven. Milieuproblemen ontstaan vooral wanneer de gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater belanden en zo schade veroorzaken aan de in het water levende organismen. Er zijn verschillende manieren waarop gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater terechtkomen.

De problematiek waarbij er tijdens de bespuitingen een hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel buiten de te behandelen oppervlakte terechtkomt, wordt drift genoemd. Drift wil men vermijden opdat gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater of op naburige percelen belanden. Driftreductie is wettelijk geregeld en wordt opgedeeld in verschillende klasses die in percentages van standaard techniek aangeduid worden.

 

De info beschikbaar op deze pagina is opgedeeld als volgt:

 

Geavanceerde spuittechniek

Hier vind je info over:

  • meer-rijenspuiten
  • spuiten met geavanceerde luchtondersteuning
  • PWM

Driftreductie

  • Je vindt hier vooral informatie over driftreducerende doppen en hoe deze praktisch te gebruiken.

Meetwand: optimalisatie spuittechniek

  • Info over het afstellen van spuitmachines.

Kwantaqua

  • De handige tool om het watervolume van je boomgaardspuit te berekenen.