1. Betalingen 

Alle betalingen geschieden in euro. Elke onbetaalde som zal vanaf de dag volgend op de vervaldag, automatisch en zonder ingebrekestelling, nalatigheidsintresten opbrengen van 1% per maand.

Bij niet-betaling van de factuur binnen de 30 dagen na factuurdatum, zal bovenop het bedrag een schadevergoeding aangerekend worden van 15% met een minimum van 50,00 euro.

 

2. Klachten betreffende facturen 

Klachten betreffende facturen zullen alleen ontvankelijk zijn, indien zij schriftelijk geformuleerd met vermelding van alle in aanmerking te nemen bijzonderheden en aangetekend verzonden worden, binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de facturen.

 

3. Geschillen 

In geval van een geschil zullen beide partijen proberen om tot een minnelijke regeling te komen. Hiervoor wordt een termijn van één maand voorzien, te rekenen vanaf de notificatie van het geschil aan pcfruit vzw.

 

4. Bevoegde rechtbanken 

De overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van procedure zullen alleen de Rechtbanken van het rechtsgebied te Hasselt bevoegd zijn o.m. het vredegerecht van Sint-Truiden en de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt.