Droogte Innovatie Fonds - Evaluatie van het potentieel van lokale maatregelen voor watercaptatie en -opslag voor de landbouw in Limburg

Met uitzondering van 2021, waren de voorbije zomers droog tot zeer droog. Hoe kan het gewas in periodes van droogte van voldoende water voorzien worden? De doelstelling van deze studie is om het potentieel van verschillende lokale maatregelen voor watercaptatie en -opslag te evalueren voor de landbouw.  Die studie kan zo de landbouwer helpen bij het maken van de beslissing voor het al dan niet toepassen van een zekere maatregel. Per maatregel wordt informatie over de hoeveelheid water die gecapteerd kan worden, de waterkwaliteit, vergunningen, mogelijke financiering,… opgelijst. Verder wordt ook een kosten-batenanalyse voor irrigatie in de akkerbouw en fruitteelt beschreven.

Onderstaande tabel geeft een beknopte samenvatting weer van de evaluatie van de maatregelen die in deze studie aan bod komen. Elke maatregel heeft zijn voordelen en beperkingen, en of de maatregel aan te bevelen is voor een acute watervraag is vaak afhankelijk van heel wat parameters (bedrijfstype, grootte van de watervraag, waterkwaliteit, transportkost, omgevingsfactoren,…). Een mix van maatregelen lijkt dan ook het meeste aangewezen, waarbij zowel ingezet wordt op alternatieve waterbronnen, waterinfiltratie als efficiënt watergebruik.

Bij een acute watervraag kan echter geen enkele onderzochte maatregel een onmiddellijk antwoord bieden op de watervraag, tenzij bij pionier-bedrijven die reeds investeerden in de maatregelen. Tot voor kort boden ad hoc afhalingen van effluent een oplossing voor landbouwers, maar die afhalingen zijn sinds 10 juni 2022 niet meer toegelaten door Aquafin omwille van verontreiniging met PFAS.

Tabel 1. - Evaluatie van maatregelen voor watercaptatie- en opslag.

De volledige studie is hier beschikbaar of vind je terug via www.agrowaterloketlimburg.be , www.pibo-campus.be en www.pvl-bocholt.be.