Het project ‘Erosie in de sier- en fruitteelt: een brongerichte aanpak’ demonstreert verschillende erosiebestrijdingsmaatregelen binnen de sier- en fruitteelt en brengt hun haalbaarheid in kaart.

Waarom?

In Vlaanderen is er 100.000 ha bodem erosiegevoelig. Ook in de fruit- en sierteelt zijn erosiebestrijdingsmaatregelen op erosiegevoelige percelen noodzakelijk om de bodemvruchtbaarheid – en dus ook de teelt – in de toekomst te vrijwaren. Maar de gekende technieken tegen erosie zijn voornamelijk gericht op grotere teelten (extensieve landbouw). De maatregelen binnen de sier- en fruitteeltsector zijn nog niet goed gekend.

Demonstraties en erosieteams

Het doel van het project is om  verschillende erosiebestrijdingsmaatregelen te demonstreren in de sier- en fruitteelt en hun haalbaarheid in kaart te brengen. Binnen dit luik zullen de specifieke teeltsystemen onder de loep genomen worden om de best passende erosiemaatregelen, die reeds in andere teelten hun nut bewezen hebben, te selecteren, te evalueren, te optimaliseren en ten slotte te velde te gaan demonstreren. Mogelijke maatregelen zijn het strooien van verschillende types ‘erosiemulchen’, het aanleggen van ‘erosiedrempels’ en ‘erosiegrachten’, het inzaaien van ‘erosiestroken’ en ‘erosiegrassen’ en niet-kerende bodembewerking.

Anderzijds zullen alle betrokken partijen (siertelers en fruittelers, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), erosiecoördinatoren, Regionaal Landschap, … ) in de verschillende regio’s samengebracht worden om de problematiek aan te kaarten. Binnen deze zogenaamde ‘erosieteams’ kunnen mogelijke maatregelen intensief besproken worden.

 

Wanneer?

Het project ‘Erosie in de sier- en fruitteelt: een brongerichte aanpak’ liep van 1 januari 2016 tot 31 december 2017.

Waar?

Er werd naar gestreefd om de demomomenten verspreid in Vlaanderen te laten plaatsvinden om zo de sier- en fruittelers in heel Vlaanderen te bereiken. De erosieplatforms, waar de demo-activiteiten plaatsvonden, werden op praktijkbedrijven aangelegd. Op die manier kon gegarandeerd worden dat de demo-activiteiten zeer praktijkgericht waren.

 

Partners

Dit project werd gecoördineerd en uitgevoerd door het Proefcentrum voor Sierteelt, de proeftuin aardbeien en houtig kleinfruit van het Proefcentrum Fruitteelt, en het Proefcentrum voor Aardappelteelt. 

Financiering

Vlaamse overheid en Europa
Vlaamse overheid en Europa

Contact

Erosie in de sier- en fruitteelt