Privacyverklaring

Algemene Informatie
Deze verklaring met betrekking tot Privacy en Algemene Verordening Gegevensbescherming is van toepassing op het Proefcentrum Fruitteelt vzw (afgekort pcfruit vzw), Fruittuinweg 1, 3800
Sint-Truiden met als ondernemingsnummer 0878.145.255.

Wat is AVG?
AVG is de afkorting voor Algemene Verordening Gegevensbescherming, de nieuwe Europese wetgeving betreffende de bescherming van de persoonsgegevens in voege vanaf 25 mei 2018.

Website
De informatie die wij op onze website aanbieden is van algemene aard. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet beschouwd worden als een persoonlijk of professioneel advies aan de gebruiker.
Aan de informatie op deze website kunt u geen rechten ontlenen.
Stelt u onjuistheden of gebreken vast in deze informatie, dan zouden wij het op prijs stellen dat u deze meldt aan .

Aansprakelijkheid
pcfruit vzw of zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen of het gebruik van informatie die op deze website wordt aangeboden, of van externe websites waarnaar deze site verwijst.
Verder kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie die door technische fouten of onderbrekingen worden veroorzaakt.

Intellectuele eigendom
U heeft het recht om de informatie op onze website te consulteren en voor persoonlijk gebruik te downloaden. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Omgekeerd is het expliciet verboden om teksten of informatie van pcfruit verder te verspreiden zonder schriftelijke goedkeuring van pcfruit vzw.
pcfruit vzw behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie. Alle logo’s en afbeeldingen blijven eigendom van de respectievelijke eigenaars.

Bescherming van persoonsgegevens
De meeste informatie die wij op onze site aanbieden, is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt.
In bepaalde gevallen evenwel wordt u persoonlijke informatie gevraagd. Dat kan het geval zijn als u bijvoorbeeld via de contactpagina een vraag stelt aan of een bestelling plaatst in onze webshop, als u wil inschrijven op een activiteit, als u lid wenst te worden of voor andere diensten als deze ooit beschikbaar worden gesteld.
Wij willen daarbij uw persoonlijke levenssfeer eerbiedigen. Wij behandelen deze persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de AVG. Dat wordt tevens verder in het document toegelicht.

Welke gegevens verwerken wij en hoe verkrijgen wij deze?
Om efficiënt met onze (potentiële) telers, medewerkers, leden, stagiairs, jobstudenten, seizoenarbeiders, leveranciers … samen te kunnen werken en onze diensten te kunnen aanbieden, hebben wij een aantal persoonsgegevens nodig. Wij hebben deze informatie nodig om u te contacteren en offertes/facturen en bijkomende administratieve en/of adviserende documenten op te sturen en om afspraken met u te kunnen maken en ter plaatse een interventie, begeleiding of voorstel uit te werken. De gegevens worden ons verstrekt via een formulier op de website, per mail, per brief of telefonisch. De wettelijke basis van de verzamelde gegevens berust op ofwel expliciete toestemming, wettelijke basis en/of contractuele basis.

Hoe bewaren wij uw gegevens en hoe lang?
De gegevens zoals vermeld in bovenstaande alinea worden door onze bevoegde medewerkers in onze business applicaties opgenomen. Het is via deze applicaties dat wij alle communicatie uitsturen. Voor historische en boekhoudkundige redenen worden die gegevens 15 jaar behouden in onze business applicaties om aan de wettelijke en/of contractuele verplichtingen te kunnen voldoen.

Welke beveiligingsmaatregelen nemen wij ter bescherming van uw persoonsgegevens?
Wij willen uw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. pcfruit implementeert naar fysieke, administratieve en technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. Uw gegevens zijn in geen geval publiekelijk raadpleegbaar en zullen dat ook nooit worden. Ook van onze leveranciers verwachten wij dat ze dergelijke gegevens beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. Uw gegevens worden ook in geen enkel geval noch doorgegeven noch verkocht aan derden.

Wie kan uw persoonsgegevens zien?
De toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot de bevoegde medewerkers van pcfruit vzw die beroepsmatig die gegevens nodig hebben.

Wat zijn uw rechten?
In overeenstemming met de AVG wetgeving heeft u het recht van inzage, verbetering of wissing van uw persoonsgegevens. Tevens heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken.
U heeft het recht om klacht in te dienen tegen of over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Privacy Commissie.
Overeenkomstig de AVG heeft u het recht om inzage te vragen in uw eigen persoonsgegevens. u kan de persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kan u vragen om uw persoonsgegevens te wissen.
U hebt ook het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
U kan deze rechten uitoefenen

  • via mail naar gdpr@pcfruit.be
  • per brief naar Proefcentrum Fruitteelt vzw, Fruittuinweg 1, 3800 Sint-Truiden

In beide gevallen vragen we u om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart mee te sturen.
U heeft tenslotte het recht om klacht in te dienen tegen of omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel,

Verklaring onafhankelijkheid en onpartijdigheid

Ondertekening verklaring onafhankelijkheid en onpartijdigheid

Bijlage risicoregister onafhankelijkheid

Hoe uitschrijven op mails?

Wenst u geen mails meer van pcfruit vzw te ontvangen? Klik dan hier om uit te schrijven.