Het ene jaar is het andere niet!

Minerale samenstelling van appel bij de oogst

Lage calciumgehaltes

Vorige week zijn van de evolutiepercelen appel de vruchtstalen bij de oogst genomen. De tendensen zijn weergegeven in de tabel.

In het algemeen kunnen we stellen dat het N, P en B gehalte vrij goed zit. Het kaligehalte is wisselend, van net onder de streefwaarde voor lange bewaring tot te hoog.

Wat wel in alle stalen opvalt is het lage tot zeer lage gehalte aan Calcium en Mangaan. Wat we begin juli reeds hebben waargenomen en vermeld heeft zich doorgetrokken tot aan de oogst.

Een laag Ca-gehalte is ongunstig voor de stevigheid van de celwand. Hierdoor kunnen er tijdens de bewaring sneller allerhande bewaarproblemen tot uiting komen. Indien er dan ook nog eens een hoog kaligehalte in de vruchten is heeft dit tot gevolg dat de verhouding tussen K en Ca volledig uit balans is. Een ongunstige K/Ca verhouding is het resultaat. Vruchten van dergelijke percelen zijn gevoeliger voor het optreden van stip. Des te dikker de vruchten zijn, des te groter is de kans op stip. Soms is dit reeds te zien op de boom. Voorzie bij bewaring de nodige staalzakjes om de kwaliteit van de vruchten tijdens de bewaring op te volgen.

 

Minerale samenstelling Conference oogst

 Eind augustus zijn de vruchten van de evolutiepercelen Conference geplukt. De resultaten van de analyse van deze vruchten geven een beeld van de minerale samenstelling van deze vruchten bij de oogst.

In onderstaande tabel zien we dat:

 • Het stikstofgehalte tussen de verschillende locaties sterk varieert. Ondanks de goede start net na de junirui is in een aantal percelen het stikstofgehalte in de vruchten toch nog gedaald tot onder de minimale streefwaarde van 50 mg N/100 g vers gewicht (streefwaarde voor middellange bewaring).
 • Het fosfor en kaligehalte over de ganse lijn goed tot zeer goed IS. Vruchten met een goed fosforgehalte kunnen koeler bewaard worden. Een goed kaligehalte is positief voor de smaak.
 • Het calciumgehalte flirt met de ondergrens van de streefwaarde voor middellange bewaring. Een zeker verdunningseffect door de gemiddeld dikkere vruchten is hiervoor grotendeels de oorzaak. Ondanks de lagere calciumcijfers is de verhouding K/Ca in de meeste percelen goed (< 25). Bij dikkere vruchten met een hoge K/Ca verhouding verhoogt de kans op inwendig bruin. Regelmatig controleren op inwendige kwaliteit is de boodschap.
 • Het mangaangehalte in de meeste stalen te laag is. Dit was al van bij de eerste staalname van net na de junirui het geval.
 • Vruchten met een laag stikstof- en mangaangehalte gaan na bewaring sneller aanrijpen indien de koudeketen wordt onderbroken.
 • Het boorgehalte eveneens sterk varieert.
 • De gemiddelde diameter van de vruchten groter is dan in vorige jaren.

De tendensen die we in de evolutiepercelen waarnemen zien we ook terugkeren in de stalen die door telers worden aangeleverd voor minerale analyse.

Wil je weten hoe de minerale samenstelling van de vruchten op jouw percelen is? Neem dan contact op met Stephan (0475/37.92.01) of David (0495/54.76.18) om af te spreken om vruchtstalen te nemen. Wanneer de minerale samenstelling van de vruchten gekend is, kan daarmee rekening gehouden worden om de bewaarperiode / verkoopperiode te plannen. Dit kan onaangename verrassingen voorkomen bij het openen van de frigo.

 

Eerste resultaten vruchtstalen 2023

Update minerale samenstelling Conference en Jonagold

Midden juli

Er zijn opnieuw vruchtstalen genomen van de percelen die door pcfruit worden opgevolgd (evolutiepercelen). Als we de resultaten van die stalen vergelijken met die net na de junirui nemen we volgende tendensen waar:

 • Bij Conference zijn de waarden van de hoofdelementen en Ca afgenomen, maar ze zitten voor de meerderheid van de stalen nog binnen de optimale streefzone. Dat is een normale evolutie, verdunning van de mineralen in de vrucht als gevolg van een toenemende diktemaat.
   
 • Het mangaangehalte in peer is in een aantal stalen net aan het minimum van de streefwaarde of iets te laag. Mangaanbespuitingen blijven toepassen tot aan de oogst is aangewezen om de groene achtergrondkleur van de vruchten te vrijwaren.
   
 • In appel is er meer variatie in de waarden. Ook hier is in een aantal stalen het mangaangehalte te laag. Voor Golden kunnen mangaanbladvoedingen toegepast worden tot aan de oogst. Bij Jonagold en andere bicolore rassen tot 1 maand voor de vermoedelijke plukdatum.
   
 • In appel zien we dat er in een aantal evolutiepercelen vrij hoge kaliwaarden worden teruggevonden en hieraan gekoppeld lage calciumcijfers. Ook bij andere vruchtstalen van appel zien we regelmatig een (te) laag calciumgehalte. Op die percelen is het aangewezen om tot aan de pluk regelmatig (om de 8 à 10 dagen) calciumbladvoedingen toe te passen om het risico op bv. stip te beperken.

Begin juli werden de eerste vruchtstalen van de evolutiepercelen genomen. De resultaten van die vroege vruchtanalyses geven een eerste indicatie van de minerale samenstelling van de vruchten.

In onderstaande tabel zien we dat: 

 • in peer de gehalten voor de elementen stikstof (N), kali (K) en calcium (Ca) goed tot zeer goed zijn.
 • in appel het gehalte aan calcium in de meeste stalen te laag is of net aan de ondergrens van de streefzone.
Eerste resultaten vruchtstalen 2023

Verder is het gehalte aan mangaan (Mn) zowel in appel als in peer vrij laag.

Die waarden gaan van nu tot aan de oogst als gevolg van het verdikken van de vruchten nog wel veranderen, lees verlagen. Wanneer de groei niet tijdig afsluit, gaan er ook nog voedingselementen (N en Ca) aan de vruchten onttrokken worden. Des te beter de waarden nu zijn, des te beter het eindresultaat bij de oogst.

Ter vergelijking is ook de minerale samenstelling van de vruchten begin juli 2022 weergegeven. Daar zien we dat toen het N gehalte in peer reeds vrij laag was. Die tendens is gebleven tot aan de oogst.

Een verklaring voor de betere waarden voor N dit jaar moeten we zoeken in het nattere voorjaar. Dit voorjaar heeft het regelmatig geregend tot half mei. Vorig jaar is het half maart al droog geworden.

In appel zien we dat het Ca gehalte dit jaar lager ligt dan vorig jaar. De streefwaarde voor Ca in appel is hoger dan deze voor peer. Als we naar het K gehalte kijken in appel zien we dat dit hoger is dan vorig jaar. Wanneer er meer kali beschikbaar is (meestal bij vochtigere bodem) is er een mindere opname van calcium.

Gemiddeld is het behang bij appel ook minder dan vorig jaar, vruchten hangen minder in tros. Daardoor zijn de appels gemiddeld ook iets dikker, waardoor er meer verdunning is van vooral Calcium.

Waar moeten we rekening mee houden tijdens de rest van de zomer?

 • Zowel bij appel als in peer moet je de mangaanbladvoedingen blijven doorspuiten. Bij peer en Golden tot aan de oogst, bij bicolore rassen tot 1 maand voor de vermoedelijke plukdatum.
   
 • Bij peer gaat de voorkeur nu uit naar monokalifosfaat als bladvoeding. Van zodra de groei is afgesloten kan Ureum toegevoegd worden of kan er gekozen worden voor een samengesteld NPK bladvoeding genre Bladaspor of een gelijkaardige formulering. Ondanks het goede calciumgehalte bij peer, zet je de laatste maand voor de pluk toch nog een 2-tal keer een calciumbladvoeding afgewisseld met de NPK bladvoedingen.
   
 • Voor appel blijf je de rest van de zomer intensief (om de 8 à 10 dagen) calciumbladvoedingen toepassen. Bij normale zomerse temperaturen kan je kalknitraat of calciumchloride gebruiken. Bij hogere temperaturen kies je voor een geformuleerde calciumbladvoeding (Wuxal Calcium, Bladaspor Calcium, Basfoliar combi stip, Folanx Ca, …). Die zijn in het algemeen zachter en geven minder risico op verbranding bij temperaturen boven de 25° C. Het is ook beter frequent een lagere dosis te zetten dan slechts een paar keer een hoge dosis. Beter 8 x 5 kg kalknitraat dan 5 x 8 kg.
Minerale samenstelling midden juli 2023
Minerale samenstelling juni 2023

Wekelijks updaten wij via de ledenzone de gemiddelde diameter van Jonagold en Conference.