Dit project heeft enerzijds als doel verschillende erosiebestrijdingsmaatregelen te demonstreren in de sier- en fruitteelt en hun haalbaarheid in kaart te brengen. Binnen dit luik werden de specifieke teeltsystemen onder de loep genomen om de best passende erosiemaatregelen, die reeds in andere teelten hun nut bewezen hebben, te selecteren, te evalueren, te optimaliseren en tenslotte te velde te gaan demonstreren.

Anderzijds werden alle betrokken partijen (siertelers en fruittelers, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), erosiecoördinatoren, Regionaal Landschap, … ) in de verschillende regio’s samengebracht om de problematiek aan te kaarten. Binnen deze zogenaamde ‘erosieteams’ werden mogelijke maatregelen intensief besproken. Van elke voorgestelde maatregel werd de haalbaarheid geëvalueerd en eventuele struikelblokken bij toepassing (zowel praktisch als mentaal) geïdentificeerd. De bijeenkomsten van deze erosieteams resulteerden in een lijst met  haalbare bron- en effectgerichte maatregelen die in het eerder besproken luik meegenomen werden ter demonstratie.

Erosie in de sier- en fruitteelt
Erosie in de sier- en fruitteelt