Dit project heeft tot doel om te onderzoeken of met behulp van moderne telecommunicatietechnieken en goedkope doch betrouwbare omgevingssensoren (temperatuur, vochtigheid, regenval, …) de teler ondersteund kan worden in belangrijke managementbeslissingen. Door zich te baseren op lokale en real-time informatie kunnen enerzijds meer beredeneerde beslissingen genomen worden, en kunnen anderzijds bepaalde management ondersteuning systemen doorontwikkeld worden zodat kostbare tijd van de teler vrijkomt.

 

Case 1:  Het telen van fruit in een tunnel zorgt ervoor dat de planten zich in een specifiek doch variabel microklimaat bevinden. Dit maakt een algemeen advies voor een hele tunnel moeilijk. Met behulp van een kleinschalig netwerk van sensoren in een tunnel trachten we de heterogeniteit in kaart te brengen, om zo een zicht te krijgen op verschillen in temperatuur en vochtigheid op niveau van de planten. De gemeten waarden kunnen dan gekoppeld worden aan een beslissingssysteem dat de teler waarschuwt dat op een specifieke plaats in de tunnel een vooraf ingestelde temperatuurs- of vochtigheidsgrens overschreden wordt, zodat hij/zij kan beslissen om al dan niet te verluchten. Daarnaast kan de zeer lokale dataset gekoppeld worden aan bestaande infectiemodellen.

 

Case 2: Bij veel fruittelers liggen de boomgaarden verspreid in de omgeving als risicospreiding voor hagel. In geval van plaatselijke regen kan de teler moeilijk inschatten of het voldoende lang droog is gebleven nadat een behandeling met gewasbeschermingsmiddelen is uitgevoerd. Enerzijds, onnodig herbehandelen is zowel economisch als vanuit milieuoogpunt te vermijden. Anderzijds, niet herbehandelen als het wel noodzakelijk was, kan leiden tot aanzienlijke schade of verhoogd infectierisico. Om de teler te ondersteunen onderzoeken we de mogelijkheid om met behulp van kleine, zelfstandig opererende weerstations de noodzakelijke informatie te verzamelen op perceel niveau. 

Duur: 1/06/2018-30/05/2021 (verlengd)

Contact: TWO-Pomologie: Wim Verjans (wim.verjans@pcfruit.be), Serge Remy (serge.remy@pcfruit.be)

Financiering: Vlaanderen – Vlaams Actieplan Hardfruit

Vlaams Actieplan Hardfruit - Introductie van het Internet of Things in de  fruitaanplant