Een goede aardbeienteelt vereist een gezonde, evenwichtige bodem of substraat en ziektevrij plantgoed. De laatste jaren nemen de problemen met bodempathogenen sterk toe, waaronder de schimmels Phytophthora cactorum, Phytophthora fragariae, Verticillium dahliae en Pestalotiopsis sp.. Via  IPM (geïntegreerde teelt) willen we vóór teeltaanvang een gefundeerd advies kunnen geven om deze ziekten te beheersen en schade te reduceren.

Eerst zal een snelle en accurate kwantitatieve detectietechniek op punt worden gesteld voor de eerder vermelde schimmels. Schade- en actiedrempels zullen worden vastgelegd op niveau van plant en bodem of substraat om een betere risico-evaluatie te kunnen maken vóór teeltaanvang. Beheersingsstrategieën zullen worden ontwikkeld en geoptimaliseerd om schade door schimmels in te dijken. We zullen zowel teelttechnische, biologische als chemische technieken testen. Uiteindelijk ontwikkelen we een internettool als hulpmiddel voor de telers. Finaal zal de IPM-strategie beter ingeburgerd zijn in de aardbeienteelt. Telers kunnen de risico’s die gepaard gaan met het telen van een bepaalde aardbeivariëteit op een bepaalde bodem/substraat beter inschatten zodat, alleen indien nodig, de juiste maatregelen tijdig kunnen worden genomen en de verliezen worden beperkt.

De algemene doelstelling van dit traject is het telen van aardbeien meer rendabel te maken door grote verliezen veroorzaakt door bodem-pathogenen te beperken en dit door het toepassen van een geschikte beheersingsstrate-gie op basis van een betrouwbare risico-evalua-tie van zowel het plantgoed als de bodem of het teeltsubstraat.

Risicover

Contactpersonen: Wendy Van Hemelrijck, Miet Boonen en An Ceustermans

E-mail: wendy.vanhemelrijck@pcfruit.be, miet.boonen@pcfruit.be en an.ceustermans@pcfruit.be

Duur: 01/11/2018-31/10/2022

Partners: KULeuven (Prof. Bart Lievens en Prof. Hans Rediers) en Proefcentrum Hoogstraten (Peter Melis en Dieter Baets)

Financiering: Vlaio HBC.2017.0833 met cofinanciering vanuit de sector en het bedrijfsleven

Risicover