De perenbladvlo (Cacopsylla pyri) is de meest gevreesde plaag in de perenteelt. Om te evolueren naar een meer evenwichtig en duurzamer teeltsysteem, wil de operationele groep een sterk actief netwerk vormen van actoren die elk vanuit hun invalshoek aan boomgaardbeheer doen: enerzijds praktijkervaringen uit de geïntegreerde teelt, de biologische teelt, het hoogstamboomgaardbeheer, en anderzijds de kennis en modellen ontwikkeld in het toegepast onderzoek.

Deze operationele groep focust op volgende aspecten:

- Data analyse : gegevens uit het toegepast onderzoek uitbreiden met up-to-date gegevens/getuigenissen uit de praktijk van de geïntegreerde teelt, biologische teelt en hoogstamboomgaarden, o.a. de relatie bemestingsschema-perenbladvlo

- Praktijkimplementatie en -validatie van de ontwikkelde modellen en apps.

- Interactief delen van ervaringen met als doel te leren.

Operationele Groep: Natuurlijke bondgenoten in de perenteelt

Operationele Groep: OG2018-21

Duur: 1/07/2019-30/06/2021

Contact: Two-zoölogie en ST@F: Tim Beliën (tim.belien@pcfruit.be) en Renske Petré (renske.petré@pcfruit.be)

Financiering: EIP (European Innovation Partnership) – Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling – Vlaamse Gemeenschap KBO-1KDH2AC-WT

Partners: Nationale boomgaardenstichting (P. Van Laer) - Leden IPM-telers - Leden biotelers - Bioforum vakgroep biologisch fruit (K. De Coninck)

Operationele Groep: Natuurlijke bondgenoten in de perenteelt