Recente onderzoeken tonen aan dat zowel de vochttoestand van de bodem als de hoeveelheid toegediende stikstof een invloed hebben op zowel smaak als bewaarkwaliteit van aardbeien geteeld in de volle grond. Droger telen zorgt voor een betere hardheid en een hogere concentratie aan opgeloste stoffen, wat dan weer zijn invloed heeft op de smaak. De invloed van irrigatie en stikstofbemesting op de smaak en bewaarkwaliteit zijn echter nog maar zelden samen onderzocht.

Over een periode van vier jaar werden er proefvelden (gangbare vollegronds teeltsystemen) aangelegd op pcfruit-pah en PCH. Op deze proefvelden werden objecten aangelegd met verschillende bemesting-, irrigatie- en fertigatie-schema’s. Het vochtgehalte en de bodemvoedingstoestand werden opgevolgd, productiebepalingen en kwaliteitsmetingen (brix, hardheid, aroma,…) werden uitgevoerd.

Op basis van dit proefveldonderzoek wordt een bemestingsbehoefte van 50 kg/ha stikstof voorgesteld voor Elsanta (EVT of junidragers tijdens het productieseizoen) en 100 kg/ha stikstof voor Portola bovenop de stikstof die vrijgesteld gaat worden door mineralisatie van de bodem. Uitgaande van een wekelijkse vrijstelling van 6 kg N/ha in de ruggen in het voorjaar komen we voor Elsanta op een totale N-behoefte van 120 kg N/ha (seizoen van 12 weken). Deze totalen houden geen rekening met een eventuele stikstofvoorraad na de winter. Indien een bodemstaalname aantoont dat na de winter nog stikstof aanwezig is in het bodemprofiel dient de bemesting aangegeven in onderstaande tabel te worden verminderd met deze voorraad.

De interventiedrempel voor irrigatie duidt aan welke bodemvochtspanning best wordt aangehouden voor irrigatie. In zeer warme periodes mag de bodem een beetje natter liggen, in een koude periode is het geen probleem dat de bodemvochtspanning nog droger is dan zoals aangegeven in onderstaande tabel. Ook onder kap kan droger geteeld worden zonder de productie aan te tasten. In de kap geldt immers een hogere luchtvochtigheid en een lagere instraling van de zon waardoor de vochtvraag wordt afgeremd.

Deze richtlijnen geven een eerste leidraad voor irrigatie en stikstofbemesting in aardbeien, uiteraard heeft elk perceel zijn specifiek kenmerken. Zo bepaalt het mineralisatiepotentieel in sterke mate welke bijbemesting er nodig is. Om de invloed van mineralisatie mee te nemen in de organisatie van de bijbemesting is het daarom raadzaam om het bodemstaal zo dicht mogelijk, of indien mogelijk tijdens het teeltseizoen, in te plannen.

 

Een vollegrondsaardbei geteeld onder bescherming, wordt door de consument als kwaliteitsvoller beschouwd dan wanneer deze in open lucht geteeld wordt. Beschermde teelten hebben minder te lijden onder gure weersomstandigheden. In het project werd onderzocht wat de effectieve invloed van overkapping is. Met behulp van regensimulaties zal de invloed van regen op de aardbeikwaliteit in kaart gebracht worden.

ftn1605_12-16.pdf (pdf)7.42 MB
Invloed van irrigatie en stikstofbemesting

Contact

Duur

01/08/14 – 31/07/18

Financiering

IWT-project 135083 met cofinanciering vanuit de sector en het bedrijfsleven

Partners

BDB (hoofdaanvrager; Pieter Janssens), PCH (Rob Van Aert) en KU Leuven – BIOSYST-MeBioS (Maarten Hertog)