Begin 2021 ging de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit of B3W van start als nieuwe begeleidings- en voorlichtingsdienst voor de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Vanuit diepgaande kennis en praktijkervaring begeleidt B3W land- en tuinbouwbedrijven bij hun evolutie richting duurzaam nutriëntenbeheer en bodemzorg, met respect voor de gestelde milieudoelen en de actuele voorschriften.


B3W werd opgericht in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Het begeleiden van land- en tuinbouwers blijft namelijk een cruciaal element om de waterkwaliteit in het Vlaams landbouwgebied te verbeteren, conform de Europese nitraatrichtlijn en het Vlaamse mestactieprogramma (MAP). Doelstelling is om zowel de nutriëntenverliezen naar water, bodem en lucht te verminderen, alsook de bodemvruchtbaarheid te verbeteren, bijvoorbeeld door de draagkracht van de bodem als waterbuffer te vergroten, of door een aangepaste bemestingsstrategie.


Gezonde mix van onderzoek en praktijk
B3W is een samenwerking tussen 13 Vlaamse onderzoek- en praktijkcentra voor landbouw, met verschillende locaties en expertises. Vanuit deze kennisachtergrond ondersteunt B3W land- en tuinbouwers met innovatieve technieken, gestoeld op onderzoek en de dagelijkse praktijk. Daarbij wordt rekening gehouden met duurzaam en geïntegreerd nutriëntenbeheer, bodemzorg, bodemkwaliteit en klimaat, maar ook met de praktische toepasbaarheid op de landbouwbedrijven. Het uitwisselen van kennis tussen alle betrokken partijen is essentieel. Alleen zo kunnen de technieken een bredere ingang vinden bij de landbouwbedrijven en kan de landbouwpraktijk aansluiten op de gestelde milieudoelstellingen.


Kennisuitwisseling via digitaal platform
De begeleiding van land- en tuinbouwbedrijven gebeurt via focusgroepen, thematische uitwisselingsmomenten en communicatieacties. De experten van B3W hebben niet alleen een uitgebreide kennis in bodembeheer, maar ook over specifieke sectoren en teelten. De focusgroepen richten zich op het samen ontwikkelen en toepassen van nieuwe kennis rond een bepaald domein. In deze groepen zitten zowel telers als experten. De uitwisselingsmomenten zijn interactieve demonstraties van en uitleg over duurzame en innovatieve praktijken en technieken, bij een land- of tuinbouwbedrijf. Het bedrijf waar we te gast zijn, past deze praktijk of techniek al toe en vormt dus de ideale casus.


Via een digitaal platform krijgen gebruikers bovendien toegang tot het kennisnetwerk. Dit platform vormt een toegangspoort tot een ruim aanbod van praktisch bruikbare informatie rond goede praktijken en innovaties, en tot een netwerk van experten en collega-landbouwers waarbinnen kennis en expertise worden gedeeld.

 


Voor meer informatie: 
www.b3w.vlaanderen.be 

Victoria Nelissen
T 011/69 71 55

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Over B3W


13 Vlaamse praktijk- en onderzoekscentra zetten hun schouders onder B3W. In de backoffice van B3W beheren ze de kennis en het kennisnetwerk. Zij staan in voor het vertalen van die kennis naar direct toepasbare richtlijnen en handvaten.
Deze kennis wordt via de frontoffice van B3W tot bij de land- en tuinbouwers gebracht. Experten van de praktijk- en onderzoekscentra worden hiervoor ingezet. Dit multidisciplinair team heeft belangrijke troeven om de adviesdienst B3W tot een succes te maken: 
• In elk deel van Vlaanderen kan B3W experten inzetten met kennis van het specifieke terrein en de aanwezige sectoren en teelten.
• Deze experten hebben uitgebreide ervaring met het demonstreren naar en begeleiden van land- en tuinbouwers.
• Er is ook academische expertise in het consortium aanwezig waardoor de B3W-werking continu gevoed wordt met de laatste wetenschappelijke inzichten rond duurzaam bodem- en nutriëntenbeheer.