Dit project heeft tot doel om te onderzoeken of met behulp van moderne telecommunicatietechnieken en goedkope doch betrouwbare omgevingssensoren (temperatuur, vochtigheid, regenval, …) de teler ondersteund kan worden in belangrijke managementbeslissingen. Door zich te baseren op lokale en real-time informatie kunnen enerzijds meer beredeneerde beslissingen genomen worden, en kunnen anderzijds bepaalde management ondersteuning systemen doorontwikkeld worden zodat kostbare tijd van de teler vrijkomt. We mikken op twee ‘cases’ die een direct voordeel  bieden voor de teler en voor het milieu:

Case 1:  Het telen van fruit in een tunnel zorgt ervoor dat de planten zich in een specifiek microklimaat bevinden. Het is echter geweten dat het klimaat in een tunnel zeer variabel kan zijn. Dit maakt een algemeen advies voor een hele tunnel moeilijk en kan er bovendien voor zorgen dat er op een verkeerd moment ingegrepen wordt. Met behulp van een kleinschalig netwerk van sensoren in een tunnel trachten we de heterogeniteit in kaart te brengen, om zo een zicht te krijgen op verschillen in temperatuur en vochtigheid op niveau van de planten. De gemeten waarden kunnen dan gekoppeld worden aan een beslissingssysteem dat de teler waarschuwt dat op een specifieke plaats in de tunnel een vooraf ingestelde temperatuurs- of vochtigheidsgrens overschreden wordt. Met deze informatie kan de teler dan zeer gericht beslissen om al dan niet te verluchten. Daarnaast kan de zeer lokale dataset gekoppeld worden aan bestaande infectiemodellen zodat het behandelen met bijvoorbeeld fungiciden beperkt kan worden tot dat deel van de tunnel waar de kans op besmetting het hoogst is.

Case 2: Bij veel fruittelers liggen de boomgaarden verspreid in de omgeving als risicospreiding voor hagel. Dit kan echter problemen veroorzaken indien er zich zeer plaatselijke maar hevige regenbuien voordoen. In dat geval kan de teler moeilijk inschatten of het voldoende lang droog is gebleven nadat een behandeling met gewasbeschermingsmiddelen is uitgevoerd. Enerzijds, onnodig herbehandelen is zowel economisch als vanuit milieuoogpunt te vermijden. Anderzijds, niet herbehandelen als het wel noodzakelijk was, kan leiden tot aanzienlijke schade of verhoogd infectierisico. Om de teler te ondersteunen onderzoeken we de mogelijkheid om met behulp van kleine, zelfstandig opererende weerstations de noodzakelijke informatie te verzamelen op perceel niveau. Dit wordt dan gekoppeld aan positiedata van de spuitmachine zodat de teler een alarm ontvangt indien er zich een regenbui voordoet binnen de twee uren na een bespuiting. Online kan de teler dan nagaan hoeveel regen er precies gevallen is en met behulp van deze informatie kan dan een gefundeerde beslissing genomen worden om te herbehandelen of niet.

Vlaams Actieplan Hardfruit